Informacje ogólne | Zakres oferowanych usług | Częstotliwość wykonywania pomiarów | Cennik usług | Kontakt


Przepisy

TERMINY WYKONYWANIA POMIARÓW KONTROLNYCH

Do najczęściej wykonywanych prac kontrolno pomiarowych które regulowane są odpowiednimi przepisami są:

  • kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych
    i piorunochronnych w obiektach budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym
    z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt 2
  • badania i pomiary rezystancji izolacji elektrycznej
  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej

POMIARY OKRESOWE 

Pomiary te jak sama nazwa wskazuje wykonujemy z pewną częstotliwością, która jest uzależniona od warunków w jakich pracują urządzenia elektryczne. Pomiary te należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi, które normują czasokresy ich wykonywania.

Do pomiarów okresowych zaliczamy:

-  pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych,

-  pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych,

-  pomiary rezystancji izolacji uzwojeń silników elektrycznych, transformatorów, spawarek,

-  pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych,

-  pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów odgromowych,

-  pomiary natężenia i równomierności oświetlenia.

POMIARY DODATKOWE

Pomiary dodatkowe są to tzw. pomiary po montażowe, które wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości  działania  poszczególnych elementów obwodów elektrycznych. 

Do pomiarów dodatkowych zaliczamy:

-  pomiary wyłączników elektrycznych,

-  pomiary styczników i przekaźników elektrycznych, 

-  pomiary szynoprzewodów,

-  inne pomiary związane z technologią produkcji.

Pomiary okresowe - wykonywane po raz pierwszy i pomiary dodatkowe stanowią podstawę do odbioru końcowego maszyn i urządzeń elektrycznych  od wykonawcy  przez inwestora. Na podstawie dokumentacji pomiarowej, która stwierdza zgodność parametrów elektrycznych z odpowiednimi aktami prawnymi i normami - można dopuścić urządzenia elektryczne do eksploatacji. Kolejno wykonywane pomiary okresowe sprawdzają prawidłowość działania urządzeń elektrycznych i przedłużają ich bezpieczną eksploatację o następne okresy pomiarowe.  

AKTY  PRAWNE 

Wykaz aktów prawnych dotyczących obowiązku i terminów wykonywania pomiarów elektrycznych i kontroli technicznych obiektów budowlanych.

1. Ustawa z 02.02.1996 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 24 z 01.03.1996 r. - poz. 110 ).
Rozdz. I Art. 207, Rozdz. III Art. 213, Art. 214.
2. Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 ). Art. 61 - 64. ( Jednolity tekst `2000).
3. Zarządzenie M.G. i E. z dnia 17.07.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych. ( M.P. nr 25 z dnia 04.09.1987 r. poz. 200 )
Załącznik do zarządzenia.
4. PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa "Prawo Budowlane" [Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414}

Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają "Wytyczne wykonywania badań okresowych" opracowane przez COBR "Elektromontaż" w 1999 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 nr.80 poz.912)

Czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych:

Lp.

Rodzaj pomieszczenia

Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

Rezystancji izolacji

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

1

O wyziewach żrących

Nie rzadziej niż co 1 rok

Nie rzadziej niż co 1 rok

2

Zagrożone wybuchem

Nie rzadziej niż co 1 rok

Nie rzadziej niż co 1 rok

3

Otwarta przestrzeń

Nie rzadziej niż co 5 rok

Nie rzadziej niż co 1 rok

4

Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100%

i przejściowo wilgotne (75 do 100%)

Nie rzadziej niż co 5 rok

Nie rzadziej niż co 1 rok

5

Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C)

Nie rzadziej niż co 5 rok

Nie rzadziej niż co 1 rok

6

Zagrożone pożarem

Nie rzadziej niż co 1 rok

Nie rzadziej niż co 5 rok

7

Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III)

Nie rzadziej niż co 1 rok

Nie rzadziej niż co 5 rok

8

Zapylone

Nie rzadziej niż co 5 rok

Nie rzadziej niż co 5 rok

9

Pozostałe nie wymienione w p.1-8

Nie rzadziej niż co 5 rok

Nie rzadziej niż co 5 rok

ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,

ZL II - Budynki lun ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

  • pomiary rezystancji uziemień i instalacji odgromowych

Badania okresowe urządzeń piorunochronnych należy wykonać nie rzadziej niż co 5 lat. (wg. PN-86/E-05003/01)


Napisz do nas:
pomiary_elektryczne@vp.pl

Ściągnij naszą wizytówkę:
Kliknij tutaj

Copyrights - Vector, 2006
Design & Code by Cafe-Tom